ASME、ACS数据库使用通知

我校近期购买了美国机械工程师学会 (ASME)数据库和美国化学协会(ACS)期刊全文库,两个库的内容都与我校的学科专业有紧密联系,欢迎广大读者使用。

数据库链接地址可上图书馆网站的“外文数据库”栏目中查看。

                                                            图书馆信息咨询部

                                                              2012.6.13.